+7 (978) 982-66-50 info@mzcenter.org

Меселе эр кунь оледжек киби яшамакъ ве бир кунюне 25 саатны сыгъдырып эбедий дакъкъаларны къазанмакъ.

Олюмни, ишанчсызлыгъны, хиянетликни дегиль, хаятны лаф этмек, умутны, джесаретни, севгини ве садакъатны юреклерге уфлемек.

Мерт амма акъыллы яшамкъ! Сырадан бир инсан олып инсанлар арасында долашыр экен, хаял ве тюшюнджелерин иле олюм ве мезар отесине мердивен къоймакъ. Ве керек олгъанда акъ-укъукъ, адалет, намус ве миллет огърунда, яни Аллах ичюн, ич тюшюнмезден, малыны ве джаныны феда этмек. Ве буларны япкъанда, сакъын а…, озюнде бир къараманлыкъ арамамакъ. Бир ана баласы ичюн атешке атлагъанда озюнинъ къараманлыгъыны ич тюшюнирми…? Иште бойле темиз юрек ве ихляснен япмакъ!

Меселе — дюньяларгъа саип олып та ичинде бир кефен олгъан торбанен аятны келип-кечмек… Бир ат киби, къуш киби афиф олмакъ. Бир де, мумкюн исе, озюни алдатмамакъ…

Бойле инсанлар арайым сокъакълар арасында ве келеджек несиллерде, достлар! Тапсам да, ишим аякъкъабыларындан тоз сильмек олсын.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *